Ułatwienia dostępu

Co zrobić, gdy w naszej sprawie zapadł niekorzystny wyrok

Co zrobić, gdy w naszej sprawie zapadł niekorzystny wyrok

Dostajemy bardzo wiele pytań na temat tego, co zrobić w sytuacji, gdy wyrok sądu jest dla nas niekorzystny – czy można się odwołać? Odpowiedź brzmi: Tak. W prawie polskim obowiązuje zasada dwuinstancyjności. Z tego artykułu dowiecie się co zrobić, gdy wyrok będzie dla was niekorzystny.

O tym ile trwa sprawa w sądzie, przeczytacie tutaj: https://legalden.pl/ile-trwa-rozprawa-i-cala-sprawa-sadowa

Poznaj 6 rzeczy, których nie warto robić w sądzie

Co to jest dwuinstancyjność?

Dwuinstancyjność to jedna z najważniejszych zasad w polskim postępowaniu sądowym. Gwarantuje ją Konstytucja w przepisach dotyczących ustroju władzy sądowniczej oraz środków ochrony praw i wolności. Dwuinstancyjność dotyczy postępowania karnego, cywilnego oraz administracyjnego.

Powyższa zasada zapewnia środek odwoławczy nieusatysfakcjonowanej rozstrzygnięciem sprawy stronie. Strona może wnieść odwołanie do organu wyższego od tego, który wydał skarżone przez nią orzeczenie. Ma to na celu zapewnienie rzetelności i sprawiedliwości w rozpatrywaniu sprawy – strona niezadowolona z wyroku może zwrócić się do organu wyższego, aby rozpatrzył sprawę ponownie.

Natomiast od strony procesowej, dwuinstancyjność daje możliwość naprawienia błędu organu, który wydał zaskarżone orzeczenie przez organ wyższy.

Środki odwoławcze – czyli czym możemy zaskarżyć niekorzystny wyrok

Apelacja

Najpopularniejszym środkiem odwoławczym w postępowaniu karnym i cywilnym jest apelacja. Jest to pismo, w którym musimy między innymi wskazać wyrok, który skarżymy, zarzuty i ich uzasadnienie, wniosek o zmianę lub o uchylenie wyroku i w razie potrzeby nowe dowody (przy czym musimy wykazać, że w pierwszym etapie przytoczenie dowodów nie było możliwe).

Tak jak każdy środek odwoławczy, apelację wnosimy do sądu wyższego za pośrednictwem tego, który wydał zaskarżony wyrok (sąd rejonowy).

Termin na jej wniesienie to 2 tygodnie od doręczenia stronie wyroku z uzasadnieniem. Jeżeli w ciągu tygodnia od ogłoszenia wyroku nie złożyliśmy wniosku o doręczenie jego uzasadnienia, dwutygodniowy termin biegnie od dnia, w którym upłynął termin do złożenia takiego wniosku.

Zażalenie

Zażalenie to środek odwoławczy w postępowaniu cywilnym, karnym oraz administracyjnym. W każdym postępowaniu regulacja dotycząca zażalenia jest inna, jednak jego istota jest taka sama. Zażalenie posiada funkcję środka odwoławczego od orzeczeń nierozstrzygających sprawy co do istoty – zazwyczaj są to postanowienia. Przykładem takiego postanowienia może być postanowienie o odmowie przywrócenia terminu – jeżeli się z tym nie zgadzamy, możemy wnieść zażalenie.

Tak jak przy każdym środku odwoławczym skutkiem zażalenia jest to, że zaskarżona kwestia zostanie rozpoznana jeszcze raz przez organ wyższy. Zażalenie wnosimy w terminie 7 dni od ogłoszenia postanowienia, a jeżeli podlegało doręczeniu to od dnia jej doręczenia.

Sprzeciw od wyroku nakazowego

Jak wskazuje sama nazwa, środek ten przysługuje wtedy, gdy sąd wydał wyrok nakazowy, czyli taki który zapadł na posiedzeniu bez udziału stron. Oskarżony o wyroku dowiaduje się z tego, że otrzymuje pocztą odpis wyroku. Sprzeciw wnosi się w ciągu 7 dni od otrzymania wyroku nakazowego.

Istotą wniesienia sprzeciwu jest skierowanie sprawy, aby została rozstrzygnięta klasycznie – na rozprawie. Daje to oskarżonemu możliwość składania wniosków dowodowych i obrony bezpośrednio przed sądem.

Najistotniejszą kwestią związaną ze sprzeciwem jest to, że po wniesieniu sprzeciwu i przeprowadzeniu postępowania na zasadach ogólnych, sąd może wymierzyć oskarżonemu karę wyższą niż tą określoną w wyroku nakazowym. Dzieje się tak dlatego, że w przeciwieństwie do apelacji, po wniesieniu sprzeciwu od wyroku nakazowego sąd może wydać wyrok, który pogorszy sytuację oskarżonego. Musimy więc dobrze zastanowić się przed podjęciem decyzji o wniesieniu sprzeciwu – najbardziej nad tym, czy mamy wystarczające dowody. W przeciwnym razie możemy jeszcze bardziej pogorszyć swoją sytuację.  

Kasacja w postępowaniu cywilnym i karnym

Kasacja to rozwiązanie w sytuacji, gdy sąd odwoławczy wyda wyrok, który również nie będzie nas satysfakcjonował. Wtedy możemy zaangażować w sprawę Sąd Najwyższy. Kasacja musi być sporządzona i podpisana przez profesjonalnego pełnomocnictwa, ponieważ w sprawach kierowanych do Sądu Najwyższego, obowiązuje przymus adwokacko – radcowski.

Termin na wniesienie kasacji to 30 dni od doręczenia wyroku wraz z uzasadnieniem.

Skarga kasacyjna w postępowaniu administracyjnym

Złożyliśmy skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego i skierowaliśmy sprawę przeciwko organowi na drogę sądową. Jednak wyrok sądu nie jest dla nas w żaden sposób satysfakcjonujący. Pozostaje nam więc złożyć skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Tak jak w przypadku kasacji w postępowaniu cywilnym i karnym skarga kasacyjna do NSA musi zostać sporządzona przez profesjonalnego pełnomocnika – przed NSA strona może występować jedynie przez niego.

Termin, w jakim musi zostać złożona skarga to 30 dni od daty doręczenia w wyroku wraz z uzasadnieniem. Wnosimy ją za pośrednictwem sądu, który wydał zaskarżony wyrok – tj. wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Niekorzystny wyrok – wsparcie kancelarii

Musimy pamiętać, że niekorzystny wyrok nie oznacza końca walki o nasze prawa. Bardzo często sądy drugiej instancji orzekają zupełnie inaczej niż sądy pierwszej. Oznacza to, że wnosząc dobrze uzasadniony środek odwoławczy mamy wysokie szanse na uzyskanie dla nas satysfakcjonującego rozstrzygnięcia sprawy.

Jeżeli nie zgadzacie się z wyrokiem, który zapadł w waszej sprawie i chcecie podjąć walkę o wasze prawa, napiszcie do nas na email: biuro@legalden.pl. Na pewno pomożemy.

PODOBNE