Ułatwienia dostępu

Nowości w prawie pracy 2024 – pracowniku co powinieneś wiedzieć?

Po roku 2023, który przyniósł ogrom zmian związanych z nowelizacją Kodeksu pracy, rok 2024 nie zapowiada się spokojniej. Zarówno pracowników jak i pracodawców czeka szereg nowych regulacji prawnych. Zmiany dotyczą podwyższenia minimalnego wynagrodzenia, modyfikacji w systemie emerytur pomostowych, nowelizacji dotyczącej opłat w postępowaniach sądowych przeciwko pracodawcom oraz wielu innych zagadnień.

Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz stawki godzinowej

Od 1 stycznia 2024 roku minimalne wynagrodzenie krajowe zostało podwyższone. Nowa wysokość wzrosła z aktualnej stawki 3600,00 zł brutto do kwoty 4242,00 zł. Podwyższona została również stawka godzinowa dla osób na umowie zlecenie do kwoty 27,70 zł. Należy pamiętać, że podwyższenie to ma również wpływ na inne elementy wynagrodzenia, takie jak dodatki za nadgodziny czy urlopy. Kolejne podwyżki czekają pracowników 1 lipca 2024 roku. Minimalne wynagrodzenie wyniesie wtedy 4300,00 zł brutto, a stawka godzinowa za świadczenie zlecenia wzrośnie do 28,10 zł.

Korzystne zmiany w emeryturach pomostowych

Reforma emerytur pomostowych, która również weszła w życie od stycznia 2024 roku ma na celu dostosowanie systemu do zmieniającej się rzeczywistości demograficznej i rynku pracy. Zmiany te mają zapewnić większą elastyczność i bezpieczeństwo dla osób przechodzących na emeryturę. Zgodnie z nowymi przepisami świadczenie z tytułu emerytury pomostowej od 1 stycznia 2024 roku mają osoby, które wykonywały pracę w trudnych warunkach po 1 stycznia 1999 roku. Wprowadzenie nowych kryteriów kwalifikacyjnych oraz zmiany w sposobie obliczania świadczeń mają na celu uczynienie systemu bardziej sprawiedliwym i zrównoważonym finansowo.

Zwolnienia z kosztów sądowych dla pracowników

Nowe przepisy dotyczące opłat sądowych w sprawach pracowniczych mają ułatwić dostęp
do wymiaru sprawiedliwości dla pracowników. W zakresie spraw pracowniczych i to niezależnie
od wartości przedmiotu sporu, pracownik nie musi obecnie wnosić opłaty od pozwu, jeżeli powództwo dotyczy prawa pracy. Co ważne, zwolnienie to dotyczy pism takich jak pozwy, a także wnioski o wszczęcie postępowania nieprocesowego. Jedyny wyjątek, w ramach którego pracownik będzie musiał zapłacić opłatę sądową to apelacje, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa 50 000 zł. Zmniejszenie barier finansowych w dostępie do sądów jest krokiem w kierunku wzmocnienia ochrony praw pracowniczych. Zmiana ma na celu również przyspieszenie procedur sądowych i redukcję obciążeń administracyjnych dla pracowników.

Wyposażenie stanowiska pracy oraz dofinansowanie do szkieł kontaktowych

Zmiany związane z wyposażeniem stanowiska pracy zaczęły obowiązywać już od 17 listopada 2023 r., pracodawcy mają jednak czas na ich wdrożenie, który wynosi 6 miesięcy. Ustawodawca zwrócił szczególną uwagę na ergonomiczność i bezpieczeństwo miejsca pracy. Jeżeli pracownik przez co najmniej połowę dobowego wymiaru pracy korzysta z laptopa, jego stanowisko pracy powinno być wyposażone w stacjonarny monitor ekranowy lub podstawkę zapewniającą ustawienie ekranu, tak aby górna krawędź znajdowała się na wysokości oczu pracownika, a także w dodatkową klawiaturę i mysz.

Wprowadzono również nowelizację dotyczącą dofinansowania zakupu szkieł kontaktowych dla pracowników. Jest to nowość, ponieważ do tej pory pracownicy mogli wnioskować tylko o dofinansowanie do zakupu okularów. Zmiana w tym zakresie jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na wsparcie w zakresie ochrony wzroku, szczególnie wśród osób pracujących przy komputerach i innych urządzeniach cyfrowych.

Śledząc na bieżąco zmiany w prawie pracy mogę śmiało wskazać, że ostatni czas pokazuje, że uprawnienia pracowników w Polsce dynamicznie dostosowują się do zmieniającej się rzeczywistości. Ma to kluczowe znaczenie dla ochrony praw pracowników, ale także rozwoju gospodarczego kraju. Warto być na bieżąco z tymi zmianami, aby móc w pełni korzystać z przysługujących praw i nowych możliwości.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o zmianach w prawie pracy wprowadzonych w ubiegłym roku przeczytaj mój artykuł -> https://legalden.pl/prawo-pracy-zmiany/.

  • Adwokat i absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych na kierunku Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (kadry i płace) na Uczelni Łazarskiego. Jej zainteresowania zawodowe obejmują prawo pracy, HR, podatki, pomoc prawną cudzoziemcom oraz kobietom i dzieciom. Współpracuje z przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi oraz firmami międzynarodowymi. Jest autorką licznych publikacji oraz artykułów prawniczych. Prowadzi również szkolenia z zakresu prawa pracy, NGO, wolontariatu pracowniczego oraz nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, znanej „Ustawą Kamilka”.

    ESG | prawo pracy

Zobacz inne