Ułatwienia dostępu

Staraliśmy się, by ten regulamin był napisany prostym i zrozumiałym językiem. Jeżeli masz wątpliwości, co treści regulaminu lub sposobu w jaki świadczymy usługi prawne drogą elektroniczną – napisz do nas na biuro@legalden.pl

§ 1

O kancelarii Legalden

 1. Usługi dostępne na stronie są świadczone przez Kancelarię adwokacką Legalden Jacek Olejarz (NIP:6692548839), ul. Skarbka z Gór 21/23, 03-287 Warszawa (dalej jako „Legalden”). Założycielem Legalden jest adw. Jacek Olejarz, który należy do Izby Adwokackiej w Warszawie (nr wpisu WAW/Adw/8238).
 2. Kontakt z Legalden:
  • tel: +48 784 956 166
  • e-mail: biuro@legalden.pl

§ 2

Usługa

 1. Kupując jeden z „produktów” na stronie legalden.pl zawierasz umowę o świadczenie usług prawnych. Umowa jest zawierana na odległość, w związku z czym, jeżeli jesteś konsumentem, przysługuje Ci uprawnienie do odstąpienia od umowy wskazane poniżej w § 4 regulaminu.
 2. Szczegóły każdej usługi znajdują się w ramce oznaczonej jako „Opis”.
 3. Na stronie, w module sklepu, dostępne są dwa rodzaje usług:
  • porady prawne, które udzielane są w rozmowie telefonicznej lub przez komunikator internetowy umożliwiający prowadzenie rozmów online
  • przygotowanie dokumentów, które zostają przesłane mailem na adres podany przez klienta.
 4. Ceny usług są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 5. Zawarcie umowy następuje po uprzednim złożeniu zamówienia na usługę na stronie legalden.pl, a następnie potwierdzeniu wysłanym przez Legalden na maila podanego w zamówieniu.

§ 3

Wymagania techniczne

Do złożenia zamówienia przez stronę internetową niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet oraz umożliwiające dokonanie płatności w systemie tpay (prowadzonym przez Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000412357).

§ 4

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Prawo do odstąpienia nie przysługuje, gdy usługa zostanie wykonana – porada prawna zostanie udzielona lub dokument zamówiony przez klienta zostanie przesłany.
 3. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 4. Konsument może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 5. Po odstąpieniu od umowy pieniądze są zwracanie niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

§ 5

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Konsument posiada możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 2. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
 3. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
 4. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 5. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 6

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych klientów zbieranych za pośrednictwem strony legalden.pl jest Legalden.
 2. Dane osobowe klientów zbierane są w celu realizacji umowy.
 3. Odbiorcami danych osobowych klientów mogą być:
 4. W przypadku klienta, który korzysta w module sklepu ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą administrator udostępnia zebrane dane osobowe klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności (tpay).
 5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych niezbędnych do zawarcia umowy skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu.
 2. Reklamację można zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną. Prosimy pamiętać, że umowa o świadczenie usług jest umową starannego działania – nie umową osiągnięcia określonego rezultatu (nieotrzymanie porady o spodziewanej treści nie jest podstawą do reklamacji usługi).
 3. Działalność Legalden podlega ocenie pod względem zasad etyki adwokackiej, określonych przede wszystkim w Zbiorze zasad etyki adwokackiej i godności zawodu (właściwe przepisy są dostępne na stronie Naczelnej Rady Adwokackiej: http://www.nra.pl/szukaj-dokumenty).
 4. Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze strony legalden.pl