WIEDZA
Na zdjęciu chłopiec około 5 lat na huśtawce, odwrócny plecami do obiektywu. W tle drzewa i promienie słońca.

Ustawa Kamilka – Wprowadzenie Standardów Ochrony Małoletnich

BLOG

Najnowsza nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nazwana została „Ustawą Kamilka” na cześć ośmioletniego chłopca, który zmarł w wyniku przemocy domowej. Te tragiczne wydarzenia były impulsem do wprowadzenia zmian, których głównym celem jest wdrożenie „Standardów ochrony małoletnich” we wszystkich placówkach pracujących z dziećmi. Przepisy obejmują weryfikację personelu za przestępstwa seksualne i związane z przemocą na szkodę dzieci oraz opracowanie i przestrzeganie kodeksu bezpiecznych relacji personel-dziecko.

Co wprowadza Ustawa Kamilka?

Celem zmian jest nie tylko zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony dzieci, ale także wprowadzenie skuteczniejszych mechanizmów reagowania na przypadki przemocy i zaniedbania. Ustawa zmierza także do poprawy systemu reprezentacji prawnej dzieci w procesach sądowych. Główne zmiany to:

 1. Analiza poważnych przypadków krzywdzenia dzieci: Wprowadzony został mechanizm badania poważnych i śmiertelnych przypadków krzywdzenia dzieci. Analizy będą przeprowadzane przez zespół ekspertów, którzy mają za zadanie identyfikować potrzebne zmiany i osiągnąć je w celu poprawy ochrony dzieci.
 2. Standardy ochrony małoletnich: Ustawa wzmacnia ochronę małoletnich poprzez wprowadzenie standardów (polityk) ochrony w instytucjach, takich jak placówki oświatowe, opiekuńcze, wychowawcze, resocjalizacyjne, religijne, artystyczne, medyczne, rekreacyjne i sportowe.
 3. Szkolenia dla sędziów i pracowników instytucji: Rozszerzono przepisy dotyczące szkoleń dla sędziów w sprawach z udziałem małoletnich. Ustawa zabezpiecza również system kontroli nad instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie standardów ochrony dzieci, aby system ten był bardziej skuteczny.
 4. Wysłuchanie dziecka w procesach sądowych: Nowelizacja umożliwia wysłuchanie dziecka w procesach sądowych, jeśli jego rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości na to pozwalają, a sąd uwzględni zdanie i rozsądne życzenia dziecka.
 5. Reprezentacja dziecka w postępowaniach: Ustanowiono procedurę wyznaczania reprezentanta dla dziecka, gdy żaden z rodziców nie może go reprezentować. Reprezentantem może być adwokat lub radca prawny, który wykazuje szczególną znajomość spraw związanych z dzieckiem.
 6. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka: Nowelizacja zakłada stworzenie jasnych procedur postępowania w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka, co obejmuje działania pracowników socjalnych, policjantów i pracowników służby zdrowia.
 7. Przeciwdziałanie przemocy domowej i przestępczości na tle seksualnym: Wdrożono nowe regulacje mające na celu przeciwdziałanie przemocy domowej oraz przestępczości na tle seksualnym.
 8. Szkolenia z ochrony dzieci: Placówki są zobowiązane do regularnego prowadzenia szkoleń dla personelu, które koncentrują się na rozpoznawaniu i zapobieganiu nadużyciom wobec dzieci.

Wprowadzenie wymaganej dokumentacji

Nowelizacja zobowiązuje instytucje pracujące z małoletnimi do wdrożenia tzw. „Standardów ochrony małoletnich”, na które składają się m.in:

 • Weryfikacja personelu – ewidencja weryfikacji pracowników i wolontariuszy – dokumenty potwierdzające czystość kartoteki kryminalnej związanej z przestępstwami na szkodę dzieci.
 • Kodeks Bezpiecznych Relacji – dokument zawierający zasady i procedury postępowania z dziećmi.
 • Dokumentacja szkoleń – rejestry uczestnictwa w szkoleniach, materiały szkoleniowe i programy edukacyjne.
 • Plan działania na wypadek nadużyć – procedury postępowania w przypadku podejrzenia nadużyć, zasady komunikacji z odpowiednimi organami.

Obowiązywanie przepisów

Nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w Polsce została podpisana 2 sierpnia 2023 roku. Część przepisów obowiązuję od 28 sierpnia 2023 roku. Pozostałe, w tym m.in. te dotyczące wprowadzania standardów ochrony małoletnich wchodzą w życie od 15 lutego 2024 roku.

Ustawa Kamilka stanowi znaczący krok w kierunku zwiększenia ochrony dzieci. Przygotowanie i implementacja wymaganych dokumentów i procedur jest kluczowa dla zgodności z nowymi regulacjami. Jesteśmy gotowi wspierać Twoją organizację na każdym etapie tego procesu, zapewniając bezpieczne i zdrowe środowisko dla najmłodszych.

PODOBNE