Ułatwienia dostępu

Wolontariat pracowniczy

Wolontariat pracowniczy to świadome i dobrowolne angażowanie się pracowników firm w działalność społeczną, wspieraną i inicjowaną przez pracodawcę. Wolontariat to nie tylko odpowiedź na potrzeby społeczne. To także oryginalny i skuteczny sposób na poprawę wizerunku firmy, integrację pracowników i podniesienie ich zaufania do pracodawcy.

Formy wolontariatu

W praktyce wolontariat pracowniczy przybiera różne formy. Jako pracownik firmy możesz pomagać potrzebującym (na przykład opieka nad dziećmi z domu dziecka). Inne formy realizacji wolontariatu pracowniczego to prowadzenie warsztatów, organizacja zbiórek zabawek/żywności czy opracowanie mini projektów pomocowych, które następnie są finansowane z budżetu firmy. Zadaniem pracodawcy jest przede wszystkim zainicjować te działania i przeszkolić chętnych pracowników.

Umowa o współpracy z wolontariuszem

Sporadyczna lub krótko trwająca pomoc wolontariusza nie wymaga spisywania porozumienia o współpracy w formie pisemnej. Wystarczy porozumienie ustne. Jeżeli wolontariusz chciałby świadczyć podobną pomoc na rzecz członków organizacji systematycznie i dłużej (ponad 30 dni) to porozumienie z wolontariuszem po 30 dniu jego współpracy ze stowarzyszeniem/fundacją musi mieć formę pisemną.

Regulacje wewnętrzne

Pracodawca powinien zadbać o istnienie wewnętrznych aktów regulujących kwestię wolontariatu pracowniczego. Najlepiej jest opracować odrębny regulamin programu wolontariatu. Stosowne zapisy mogą znaleźć się również w regulaminie pracy, regulaminie wynagradzania, strategii rozwoju zasobów ludzkich, czy strategii CSR.

Konstruując wewnętrzną dokumentację dotyczącą wolontariatu pracowniczego warto zwrócić uwagę na to, by regulacje nie stwarzały możliwości interpretowania wolontariatu pracowniczego jako obowiązkowej inicjatywy. Wato unikać proponowania pracownikom w ramach wolontariatu podjęcia takich działań, które mogą być sprzeczne z ich światopoglądem, na przykład pomoc określonej mniejszości religijnej etc.

Wolontariat pracowniczy a prawo

W polskim prawie nie ma jeszcze regulacji wolontariatu pracowniczego. Obecnie należy stosować przede wszystkim przepisy dotyczące wolontariatu w ogóle oraz kodeks pracy – w zakresie istniejącego stosunku pracy.

Sam wolontariat zdefiniowany został w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zgodnie z jej brzmieniem – stanowi nieodpłatne wykonywanie świadczeń odpowiadających świadczeniu pracy na rzecz organizacji pozarządowych i innych instytucji prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie ich działalności statutowej.

Wolontariat pracowniczy jest instytucję szczególną o tyle, że jest inicjowany, wspierany i organizowany przez pracodawcę. Powstaje przez to trójstronna relacja: pracodawca-pracownik-organizacja społeczna.
W świetle braku regulacji prawnych wolontariatu pracowniczego warto zdecydować się na podpisanie trójstronnego porozumienia, które regulowało będzie współpracę pomiędzy wszystkimi stronami wolontariatu pracowniczego.

Zachęcamy do kontaktu z naszymi prawnikami poprzez naszą stronę internetową -> biuro@legalden.pl w celu przygotowaniu dokumentów regulujących wolontariat pracowniczy.

Przeczytaj więcej o zmianach w prawie pracy -> https://legalden.pl/prawo-pracy-zmiany/

  • Adwokat i absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych na kierunku Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (kadry i płace) na Uczelni Łazarskiego. Jej zainteresowania zawodowe obejmują prawo pracy, HR, podatki, pomoc prawną cudzoziemcom oraz kobietom i dzieciom. Współpracuje z przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi oraz firmami międzynarodowymi. Jest autorką licznych publikacji oraz artykułów prawniczych. Prowadzi również szkolenia z zakresu prawa pracy, NGO, wolontariatu pracowniczego oraz nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, znanej „Ustawą Kamilka”.

    ESG | prawo pracy

Zobacz inne