WIEDZA

Organizuję wydarzenie – co z wizerunkiem gości?

BLOG

Jak to zrobić, żeby było zgodne z prawem?

Jesteś ciekawa/ciekawy? Zapraszamy do lektury!

Jeśli zorganizowałaś/zorganizowałaś event i chcesz wykorzystać zdjęcia z tego wydarzenia, musisz zastanowić się co z wizerunkiem osób uwiecznionych na tych zdjęciach.

Czym w ogóle jest wizerunek?

Wizerunek to fizyczne cechy człowieka, które możemy dostrzec. Cechy te tworzą jego wygląd i pozwalają na identyfikację tej osoby wśród innych ludzi. Jest to nierozłączny atrybut każdego człowieka. Stanowi jego dobro osobiste oraz podlega ochronie.

Co oznacza rozpowszechnienie wizerunku?

Rozpowszechnienie wizerunku oznacza udostępnienie go w taki sposób, aby inni mogli się z nim zapoznać.

Gdzie uregulowana jest kwestia ochrony wizerunku?

Kwestia ochrony wizerunku jest uregulowana w art. 81 ust 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgodnie z nim rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie.

Rozpowszechnianie wizerunku wymaga więc zezwolenia osoby na nim przedstawionej. Zezwolenie to powinno być ono udzielone wprost. Nie możemy domniemywać istnienia tej zgody, ani jej zakresu.

Jaką formę powinna mieć zgoda na rozpowszechnienie wizerunku?

Akceptacja osoby, której wizerunek chcemy rozpowszechnić musi być jednoznaczna i wskazywać pola wykorzystania wizerunku. To na twórcy zdjęcia spoczywa obowiązek udowodnienia, że posiada stosowne zezwolenie.

Czy zawsze trzeba uzyskać zgodę?

Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:

  1. osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych;
  2. osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

Oznacza to, że rozpowszechnianie wizerunku nie wymaga zezwolenia, jeśli stanowi on „jedynie element akcydentalny lub akcesoryjny przedstawionej całości, tzn. w razie usunięcia wizerunku nie zmieniłby się przedmiot i charakter przedstawienia” (wyrok SA w Krakowie z dnia 19 grudnia 2001 r., I ACa 957/01).

W przypadku gdy jedna osoba jest widoczna lepiej niż inne albo wypełnia ujęcie w stopniu znacznie większym niż inne, uzasadnione jest założenie braku akcydentalności czy akcesoryjności wizerunku takiej osoby dla całego ujęcia. Krajobraz w tym przypadku oznacza pewien fragment przestrzeni, niekoniecznie natury, z kolei publiczna impreza zakłada wydarzenie powszechnie dostępne.

Organizuję wydarzenie – co z wizerunkiem gości?

Dopóki wyłącznie utrwalamy wizerunek, ale go nie rozpowszechniamy, możemy w kontekście przywołanej ustawy to co do zasady robić nawet bez zgody osoby zainteresowanej. Rozpowszechnianie zakłada udostępnianie utworu (np. zdjęcia / filmu) do z góry nieokreślonego kręgu osób. Zatem, jeżeli udostępniamy utwór do ograniczonego (z góry określonego) kręgu osób, to nie mamy do czynienia z rozpowszechnianiem.

Możesz wykonywać i rozpowszechniać zdjęcia relacjonujące wydarzenia z eventów bez uzyskiwania zgody od każdego uczestnika na wykorzystanie jego wizerunku tylko jeśli spełnione będą warunki wyrażone w art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

PODOBNE