Ułatwienia dostępu

Na zdjęciu znajduje się sterta dokumentów pooznaczanych kolorowymi zakładkami.

Sprawozdanie z działalności fundacji

Sprawozdanie z działalności fundacji

Prowadząc fundację na pewno jesteś świadomy/a formalności, jakie się z tym wiążą. Jedną z nich jest coroczny obowiązek sprawozdawczy.
Czym jest sprawozdanie z działalności fundacji i jakie terminy Cię obowiązują? Zapraszamy do lektury naszego artykułu.

Obowiązek sprawozdawczy

Każda fundacja – za wyjątkiem fundacji posiadających status organizacji pożytku publicznego OPP – jest zobowiązana do corocznego składania właściwemu ministrowi sprawozdania ze swojej działalności. Sprawozdanie takie obejmuje najważniejsze informacje o działalności fundacji w okresie sprawozdawczym, pozwalające ocenić prawidłowość realizacji przez fundację jej celów statutowych. Sprawozdanie to często nazywa się sprawozdaniem merytorycznym.

Co wchodzi w skład sprawozdania z działalności fundacji?

Na mocy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2022 r., określono jednolity wzór formularza sprawozdania z działalności fundacji. Dzięki ujednoliconej formie, składanie sprawozdania jest zdecydowanie łatwiejsze niż w latach poprzednich.

Poniżej przedstawiamy jakie informacje znajdują się w formularzu:

 1. Dane fundacji
  – czyli wszystkie podstawowe informacje identyfikujące fundację
 2. Charakterystyka działalności fundacji w okresie sprawozdawczym
  w tym miejscu opisujemy zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych
  opisujemy główne zdarzenia prawne w działalności fundacji o skutkach finansowych
  udzielamy odpowiedzi na pytanie czy fundacja prowadziła działalność gospodarczą w okresie sprawozdawczym, a także informacje na temat prowadzonej przez fundację działalności gospodarczej
  – wskazujemy uchwały podejmowane przez zarząd lub radę fundacji w okresie sprawozdawczym, załączając odpisy podjętych uchwał
 3. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów
  – rubryka ta obejmuje szereg informacji dotyczących m.in. przychodów fundacji z działalności statutowej, z działalności gospodarczej, informacji o źródłach przychodów.
 4. Informacja o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym
  – czyli kosztach, które fundacja poniosła, aby realizować cele statutowe, koszty administracyjne, a także koszty działalności gospodarczej.
 5. Informacja o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
  – w tej rubryce wskazujemy m.in. liczbę osób zatrudnionych w fundacji na podstawie stosunku pracy, w ramach działalności gospodarczej lub z tytułu umów cywilnoprawnych. Wskazujemy również wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innym organom fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą fundacji
 6. Informacja o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym
  – wskazujemy, czy fundacja udzielała pożyczek pieniężnych ze wskazaniem ewentualnych pożyczkobiorców, a także warunków przyznania pożyczek.
 7. Środki fundacji
  – środkami fundacji będą kwoty zgromadzone na rachunkach bankowych, rachunkach płatniczych SKOK, a także kwoty zgromadzone w gotówce.
 8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe
  – opisujemy usługi, państwowe zadania zlecone – dotacje i zamówienia publiczne
 9. Informacja o rozliczeniach fundacji w okresie sprawozdawczym
  – wskazujemy tu na ciążących na fundacji zobowiązaniach podatkowych oraz składanych deklaracjach podatkowych
 10. Informacja, czy fundacja jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
  – fundacja, jak również stowarzyszenie, są instytucjami obowiązanymi w zakresie w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro.
 11. Informacja o przeprowadzonych kontrolach w fundacji.

Jak złożyć sprawozdanie?

Pamiętaj, że sposób składania sprawozdania może różnić się w zależności od tego kto jest ministrem właściwym dla danej fundacji ze względu na zakres działania fundacji.
Organem nadzoru dla fundacji będzie minister wskazany przez fundatora w statucie fundacji. 
Mogą to być na przykład, lecz nie tylko: Minister Edukacji i Nauki, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Minister Zdrowia, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wskazanie właściwego ministra powinien zawierać statut Twojej fundacji. Jeżeli wskazania takiego w statucie nie ma, właściwego ministra powinien wyznaczyć sąd, umieszczając stosowny zapis w rejestrze fundacji.

Przykład I

Fundacje, dla których organem nadzoru, zgodnie z danymi zawartymi w Krajowym Rejestrze Sądowym, jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji mogą złożyć sprawozdanie w następujący sposób:
1. Pobierz formularz sprawozdania. Sprawozdanie należy sporządzić w postaci elektronicznej: -> https://www.gov.pl/web/mswia/zloz-sprawozdanie-z-dzialalnosci-fundacji

2. Podpisz sprawozdanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w statucie fundacji. Innymi słowy, sprawozdanie podpisują członkowie zarządu fundacji zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w statucie.

3. Sprawozdanie należy przesłać do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej:

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Departament Zezwoleń i Koncesji MSWiA

 • adres skrytki ePUAP: /MSWIA/domyslna lub /MSWIA/SkrytkaESP

Przykład II

Jeśli ministrem właściwym dla Twojej fundacji jest Minister Obrony Narodowej, sprawozdanie możesz przesłać w sposób następujący:

 1. Za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej na adres skrytki ePUAP:/MON_KANCELARIA/SkrytkaESP.
 2. Przesyłając opatrzone klasyfikowanym podpisem elektronicznym sprawozdanie na adres mejlowy – sekretariat.dks@mon.gov.pl (ze wskazanym tytułem: „sprawozdanie z działalności Fundacji” wraz z jej nazwą).
 3. Za pośrednictwem poczty tradycyjnej, usługi kurierskiej lub składając osobiście na adres: Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON, 00-911 Warszawa, al. Niepodległości 218 (ze wskazanym dopiskiem: „sprawozdanie z działalności Fundacji” wraz z jej nazwą).

Przykład III

Gdy Twoja fundacja podlega nadzorowi Ministra Zdrowia, sprawozdanie składasz jak poniżej:

 1. Uzupełnij formularz sprawozdania w formie elektronicznej oraz podpisz go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym  – zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w statucie fundacji.
 2. Sprawozdanie możesz przesłać drogą mailową na adres: kancelaria@mz.gov.pl lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /8tk37sxx6h/SkrytkaESP

Jaki jest termin składania sprawozdań?

Do końca roku następującego po roku, jaki obejmuje sprawozdanie. Oznacza to, że sprawozdanie za 2022 rok należy złożyć do końca 2023 roku, a za rok bieżący – do końca przyszłego roku. Sprawozdanie za rok 2022 z działania fundacji należy złożyć zatem do 31 grudnia 2023 r.

Masz jakiekolwiek pytania dotyczące sprawozdania z działalności fundacji? Skontaktuj się z nami pisząc na adres -> biuro@legalden.pl.

PODOBNE