Obowiązki pracodawcy wobec pracownika a koronawirus

engin-akyurt-_HN4ZNgXH5w-unsplash

Wielu pracodawców zapomina o tym, że przepisy prawa nakładają na nich szereg obowiązków i zasad jakich ci muszą przestrzegać wobec swoich pracowników. Obowiązki pracodawcy to nie tylko wypłata wynagrodzenia czy zapewnienie pracownikowi niezbędnego do wykonywania pracy sprzętu. O tym jakie są najważniejsze obowiązki pracodawcy wobec pracownika przeczytacie w naszym najnowszym artykule.

Co najważniejsze, pamiętajmy, że czas epidemii nie zwalnia pracodawców z obowiązków jakie nakładają na nich względem swoich pracowników przepisy prawa.

Podstawowe obowiązki pracodawcy

Zacznijmy od podstawowych obowiązków. Pracodawca wobec zatrudnianych przez siebie pracowników jest zobowiązany do:

• szanowania godności i innych dóbr osobistych pracowników,
• terminowego i prawidłowego wypłacania wynagrodzenia,
• ponoszenia kosztów badań lekarskich związanych z wykonywaną pracą i kontrolowania ich aktualnościm,
• zaznajamia pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami,
• organizowania pracy w taki sposób, że pracownik jest w stanie wykonywać swoje obowiązki w ciągu regulaminowego czasu pracy,
• przeciwdziałania dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy,
• ułatwiania i zapewniania możliwości podnoszenia przez swoich pracowników kwalifikacji zawodowych,
• stosowania sprawiedliwego i rzetelnego systemu oceniania i sprawdzania efektywności pracy wykonywanej przez swoich pracowników – wiąże się to również z ich nagradzaniem, premiami itp.,
• prowadzenia dokumentacji związanej z zatrudnieniem pracowników oraz gromadzenia ich akt osobowych.

Przedstawione powyżej obowiązki to te najbardziej podstawowe. Nieprzestrzeganie ich przez pracodawcę to jawne naruszenie podstawowych praw pracowniczych, co może posłużyć jako dobry argument w walce o Twoje prawa przed sądem.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Obok podstawowych, jednym z najważniejszych obowiązków pracodawcy wobec swoich pracowników jest również zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Wiąże się to z prowadzeniem przez pracodawcę systematyczne szkolenia pracowników w tym zakresie. Pracodawca jest również zobowiązany do wykonywania zaleceń społecznego inspektora pracy oraz informowania pracowników o zagrożeniach dla zdrowia i życia jakie mogą występować w jego zakładzie pracy. Oczywistym jest również to, że pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom nieodpłatne środki ochrony indywidualnej, czyli między inny specjalną odzież czy obuwie robocze. Kolejnym obowiązkiem pracodawcy jest informowanie pracowników o osobach wyznaczonych do udzielania w razie potrzeby pierwszej pomocy oraz oczywiście jej zapewnienie.

Więcej o BHP znajdziecie tutaj: https://porady.pracuj.pl/zycie-zawodowe/zasady-bhp-w-pracy-to-trzeba-wiedziec/

Obowiązek wydania pracownikowi świadectwa pracy

Ustawa nie nakłada jedynie na pracodawcę obowiązków podczas trwania między nim a pracownikiem stosunku zatrudnienia. Również po rozwiązaniu z pracownikiem umowy, pracodawca musi spełnić pewne obowiązki. Jednym z nich jest to, że pracodawca po zakończeniu stosunku pracy z pracownikiem jest zobowiązany niezwłocznie wydać mu świadectwa pracy. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z pracownikiem, który otrzymał nową umowę bezpośrednio po rozwiązaniu poprzedniej, pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi świadectwo pracy tylko na jego żądanie.

Jeżeli świadectwo pracy otrzymane od pracodawcy będzie zawierało błędy, możemy wnieść o jego sprostowanie – najpierw do samego pracodawcy, a jeżeli ten odmówi, skierować odpowiedni wniosek do sądu.

Obowiązki pracodawcy wobec pracownicy w ciąży

Pracownica w ciąży to bardzo częste i wymagające odpowiedniego podejścia ze strony pracodawcy zjawisko. W takiej sytuacji oprócz podstawowych obowiązków pracodawcy, powinien on stworzyć dla takiego pracownika odpowiednie warunki zatrudnienia. Pracownica w ciąży nie może pracować w porze nocnej oraz w godzinach nadliczbowych. Obowiązuje również zakaz delegowania pracownicy w ciąży bez jej zgody poza stałe miejsce zatrudnienia. Pracodawca powinien również udzielać ciężarnej pracownicy zwolnień od pracy na czas badań zlecanych przez lekarza, jeżeli nie będzie miała możliwości wykonać ich po pracy.

Jeżeli zauważymy, że nasz pracodawca za nic ma sobie przepisy i nie stosuje się do obowiązujących zasad zatrudnienia pracownicy w ciąży, powinniśmy jak najszybciej powziąć odpowiednie kroki. Niekiedy jednak sama rozmowa z naszym szefem nic nie da. Wtedy pozostaje nam droga sądowa. Ze względu na nasze zdrowie, a przede wszystkim zdrowie naszego dziecka, powinniśmy jak najszybciej rozpocząć walkę o swoje prawa.

Wsparcie kancelarii

Jeżeli uważasz, że Twój pracodawca nie wykonuje swoich obowiązków i nie przestrzega zasad jakie nakładają na niego przepisy prawa pracy wobec swoich pracowników skontaktuj się z nami przez email biuro@legalden.pl. Pomożemy Ci podjąć walkę o Twoje podstawowe prawa pracownicze.

O tym, kiedy pracownikowi należy się odprawa przeczytacie tutaj: https://legalden.pl/kiedy-pracownikowi-nalezy-sie-odprawa/

Udostępnij

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Karol Molendowski

Karol Molendowski

Prawnik w kancelarii Legalden. Aktywne działania w organizacjach studenckich wykształciło w nim nowe, świeże spojrzenie na istotne problemy społeczne. Pomimo młodego wieku zdobył doświadczenie w wielu instytucjach prawniczych takich jak prokuratura, instytucje finansowe i kancelarie. W pracy stawia na otwartość umysłu, szukanie nowych nietuzinkowych rozwiązań i indywidualne podejście do każdej sprawy.

2 Responses

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Pracujemy w:
Zebra Tower

Mokotowska 1, 00-640 Warszawa

Zadzwoń po poradę:
Email: