Ułatwienia dostępu

Statut fundacji – co powinien zawierać?

Co to jest statut fundacji i jaką rolę w niej pełni?

Statut fundacji to najważniejszy wewnętrzny dokument fundacji. Są w nim zamieszczone główne zasady, na podstawie których działa dana organizacja. Statut musi być zgodny z obowiązującym prawem oraz aktem fundacyjnym (założycielskim). Zawsze musi mieć formę aktu notarialnego. Należy mieć również świadomość, że statut nie jest dokumentem tworzonym raz na zawsze. Może, a czasami nawet musi zmieniać się, tak jak zmienia się fundacja.

Kto i kiedy sporządza statut fundacji?

Fundator jest odpowiedzialny za stworzenie tego dokumentu. Po podpisaniu aktu fundacyjnego potwierdza jego ostateczny kształt w postaci uchwały zatwierdzającej. Fundator może jednak odstąpić od osobistego ustalania statutu i upoważnić do tego inną osobę fizyczną lub prawną.

Od kiedy obowiązuje statut fundacji?

Po złożeniu wniosku do KRS Sąd Rejestrowy sprawdza zgodność postanowień statutu z prawem oraz aktem fundacyjnym. Następnie rejestruje organizację, rejestrując również jej statut. Statut jest prawomocny, czyli obowiązuje od momentu zatwierdzenia go przez Sąd.

Co musi zawierać statut fundacji?

Obowiązkowe zapisy statutu fundacji oraz informacje, które muszą się w nim znaleźć, określa szczegółowo art. 5 ust. 1 ustawy o fundacjach.

Statut fundacji zawiera następujące dane:

 1. nazwa – taka sama jak w akcie fundacyjnym. Powinna wyróżniać się od innych organizacji i jednocześnie być łatwa do zapamiętania,
 2. siedziba – wskazujemy tylko nazwę miejscowości, w której mieści się siedziba organizacji,
 3. majątek – informacje wskazujące skąd fundacja będzie pozyskiwała pieniądze oraz jaka jest wysokość funduszu założycielskiego,
 4. cele fundacji – informacje o tym, po co została założona fundacja, co może robić i w jaki sposób pomaga,
 5. zasady, formy i zakres działalności – konkretne działania, które fundacja planuje podejmować,
 6. władze fundacji –  oprócz wskazania składu personalnego zarządu należy uregulować również sposób powołania oraz obowiązki zarządu,
 7. sposób reprezentowania fundacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych – informacja kto w imieniu fundacji reprezentuje ją na zewnątrz.

Powyżej napisaliśmy o podstawowych zapisach, które musi zawierać statut fundacji. Z praktycznego jednak punktu widzenia warto zamieścić w statucie również inne zapisy. Na przykład dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej czy powołania obok zarządu innych organów fundacji.

Co dodatkowo może zawierać statut fundacji?

Nieobowiązkowe zapisy w statucie fundacji ułatwiają funkcjonowanie fundacji. Mogą dotyczyć następujących kwestii:

 1. władze fundacji inne niż zarząd,
 2. zmiana statutu fundacji, zmiana celu fundacji,
 3. połączenie z innymi organizacjami,
 4. sposób likwidacji fundacji i przeznaczenia jej majątku,
 5. minister pełniący nadzór nad fundacją,
 6. prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego,
 7. prowadzenie działalności gospodarczej,
 8. postanowienia ogólne.

Czy każda zmiana statutu wymaga zgłoszenia do KRS?

Tak, każda zmiana statutu wymaga zgłoszenia do KRS. Zmieniając zapisy w statucie, nawet
w przypadku gdy są to mało znaczące zmiany zobowiązani jesteśmy do zgłoszenia tych informacji do KRS
w ciągu 7 dni od daty dokonania zmian.

Kto i w jaki sposób może zmienić statut fundacji?

Sposób zmiany statutu powinien zostać uregulowany w jego treści. Należy określić, kto może dokonać zmiany i w jaki sposób należy to zrobić.

Przykład: zmian w statucie fundacji może dokonać wyłącznie zarząd

Dobry statut fundacji jest kluczem do jej sprawnego i efektywnego działania. Zachęcamy do kontaktu z nami w celu pomocy przy tworzeniu statutu fundacji.

Wsparcie kancelarii

Jeżeli potrzebujecie wsparcia lub zastanawiacie się jak napisać statut fundacji, napiszcie do nas na nasz adres e-mail biuro@legalden.pl.

O obowiązkach fundacji po jej rejestracji przeczytacie tutaj: https://legalden.pl/obowiazki-fundacji-po-rejestracji/.

PODOBNE